wtorek, 27 marca 2012

"po kapitalizmie" - nowy projekt w Bunkrze Sztuki

Wyobraźmy sobie obszar, w obrębie którego do pewnej populacji dociera, że gromadzenie kapitału bez końca nie jest ani możliwe, ani pożądane, i w związku z tym wierzy ona, że inny świat nie tylko jest, ale musi być możliwy. W jaki sposób taka zbiorowość powinna wkroczyć na drogę ku innym rozwiązaniom? (...)
Oczywiście, że to utopijne! Ale co z tego! Na nic innego nas nie stać.
David Harvey, Enigma kapitału i kryzysy kapitalizmu, Oxford University Press 2010, s. 229, 231 (tłum. Aneta Rostkowska).

“po kapitalizmie” to projekt realizowany w nowej przestrzeni Bunkra Sztuki. Na okres trwania projektu przestrzeń ta zamieni się w symulację świata po upadku kapitalizmu, względnie po zmodyfikowaniu jego panującej wersji. W ramach czterech ściśle związanych ze sobą modułów – miasto, teoria, sztuka i życie codzienne – chcemy zastanowić się nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego.

Zapraszamy do współpracy aktywistów miejskich, artystów, ekologów, filozofów, socjologów, jak również wszystkich tych, których nie zadowala status quo, a postmodernistyczną ironię chętnie zastąpiliby krytyczną utopią, rozumianą nie jako hegemoniczna wizja rzeczywistości, lecz jako narzędzie twórczej refleksji nad przyszłością.

Projekt wypływa z rozczarowania kapitalizmem jako systemem promującym obce nam wartości, marginalizacją środowisk niezależnych w naszym mieście, jak i sektora NGO, z dostrzeżenia rosnącej roli prekariatu - nieposiadającego reprezentacji w publicznej debacie, a także z rozpoznania rosnącej roli miast i spontanicznie powstających wspólnot w zglobalizowanym świecie.

Moduły projektu:
  • moduł 'miasto' to spotkania oparte na idei ‘prawa do miasta’ gromadzące zarówno aktywistów miejskich, jak i artystów zainteresowanych działaniami w przestrzeni publicznej. Ich celem jest wsparcie krytycznej refleksji na temat przestrzeni Krakowa (również w kontekście wpływu kapitalizmu na jej kształt, np. w postaci procesów gentryfikacji), jak również rodzących się miejskich inicjatyw.
Prawo do miasta to dużo więcej niż jednostkowa wolność w dostępie do zasobów miejskich: jest to prawo do przemiany nas samych poprzez przekształcanie miasta. Jest to ponadto prawo bardziej zbiorowe niż jednostkowe, ponieważ transformacja ta nieuchronnie opiera się na sprawowaniu przez zbiorowość władzy nad przekształcaniem procesów urbanizacji. (…) wolność tworzenia i przetwarzania naszych miast oraz nas samych jest jednym z najcenniejszych, jakkolwiek również jednym z najczęściej lekceważonych, praw człowieka.
David Harvey, Prawo do miasta, New Left Review 53/2008 (tłum. Aneta Rostkowska).
  • moduł 'teoria' to wykłady, konferencja oraz 'kółko samokształceniowe' gromadzące przedstawicieli różnych opcji politycznych i służące dalszemu rozwojowi projektu. W ramach kółka proponujemy lekturę najbardziej adekwatnych do współczesnych czasów tekstów oraz różnego typu wystąpienia.
Potrzeba dyskusji i jej istotna funkcja rodzi się bowiem nie z pragnienia czy żądzy przeforsowania własnego stanowiska w jakiejkolwiek sprawie (choć prawdą jest, że wiele dyskusji z tego to powodu bywa wytaczanych), lecz z ograniczoności i ułomności sił twórczych, a w szczególności poznawczych, poszczególnego człowieka.
Roman Ingarden, O dyskusji owocnej słów kilka, 1961.
  • moduł 'sztuka' to akcje artystyczne w przestrzeni Bunkra Sztuki związane z tematyką projektu, m.in. tworzone przez krakowskie kolektywy artystyczne
  • moduł 'życie codzienne' to szereg warsztatów wspierających działania antykonsumpcyjne, względnie promujących świadomą konsumpcję. Nasze zainteresowania zogniskują się tu wokół tematu “jak sobie radzić (prawie) bez pieniędzy”. 

Informacje na temat projektu można znaleźć również na stronie Bunkra Sztuki (www.bunkier.art.pl) oraz na Facebooku (http://www.facebook.com/pokapitalizmie).

Pomysłodawczynie projektu: Anna Bargiel, Cecylia Malik, Aneta Rostkowska.

Kuratorka: Aneta Rostkowska.

Projekt realizowany we współpracy z następującymi środowiskami:

„DoxoTronica”
Stowarzyszenie powstałe na początku 2010 roku (www.doxotronica.org). Zrzesza młodych, zdolnych, ambitnych studentów i naukowców wywodzących się głównie z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego cele to tworzenie nowych pojęć i wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Flagowym przedsięwzięciem DoxoTroniki są spotkania Lewica Czyta.../Prawica Czyta..., którym przyświeca idea dialogu pomiędzy różnymi stylami i aktorami dyskursu politycznego. Wśród głównych projektów stowarzyszenia należy wymienić badanie i promocję mechanizmów demokracji bezpośredniej w obrębie wspólnoty lokalnej przy użyciu Internetu oraz popularyzację zagadnień z filozofii prawa. Ważny element działalności DoxoTroniki stanowią śmiałe projekty artystyczne ze znaczącą komponentą intelektualną.

„Nowy Obywatel”
Niezależny, ogólnopolski kwartalnik o tematyce społecznej (www.nowyobywatel.pl), wydawany od roku 2011, stanowi bezpośrednią kontynuację czasopisma „Obywatel” (2000-2010). Propozycja ideowa pisma to synteza egalitaryzmu, samoorganizacji społecznej, radykalnych reform prospołecznych, patriotyzmu, szacunku dla dobra wspólnego i wartościowych elementów tradycji, rozsądnie pojętego romantyzmu, ale i żmudnej, nieefektownej „pracy organicznej”. Zadaniem, jakie przed sobą stawia jest wypracowanie i propagowanie konkretnych, realnych propozycji przemian społecznych i ekonomicznych, przybliżających osiągnięcie tego ideału.

„Nowe Peryferie”
Niezależne pismo internetowe (www.nowe-peryferie.pl) które za swoją misję uznaje próbę zmiany świadomości społecznej, przeoranej latami propagandy komunistycznej, a później naiwnie liberalnej, nieodmiennie pozostaje obciążona przeświadczeniem o polskim zapóźnieniu i nieuchronności imitacji obcych wzorów. Pismo analizuje wydarzenia w Polsce i na świecie z krytycznej, postkolonialnej perspektywy wykorzystując dorobek innych prądów myślowych, takich jak: "polski socjalizm spod znaku PPS-u, alterglobalizm, feminizm, niebolszewickie nurty marksizmu, katolicki personalizm, myśl Giedroycia, mesjanizm, lewicujący liberalizm. W styczniu 2012 pismo wydalo elektroniczny zbiór tekstów pt. "Czy Polska to peryferie?"

Autorem logo projektu jest Jakub Woynarowski.

Jeśli chcesz byśmy dopisali Twój adres email do naszej listy mailingowej, daj znać: rostkowska@bunkier.art.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz