wtorek, 27 marca 2012

„Wyższa kultura mobilności, czyli ulica Dietla jako bulwar” - zapraszamy na kolejne spotkanie modułu 'miasto"


26.04 godz. 18. 30, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a, Kraków

W trakcie spotkania zastanowimy się nad tym, czy ulica Dietla może być przyjazna dla mieszkańców miasta, a szczególnie dla społeczności lokalnej. Nasi goście - Małgorzata Małochleb i Marcin Wójcik - pokażą, jak zamienić zastawione samochodami chodniki w strefy piesze nie likwidując miejsc postojowych, zwiększając przepustowość ulicy i maksymalizując przestrzeń zieloną.

Małgorzata Małochleb - Od połowy lat 90. zaangażowana w działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej społeczeństwa. Specjalizuje się w bezpośredniej edukacji ekologicznej, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami i promocji roweru, jako środka transportu w mieście. Jest trenerką i edukatorką, prowadzi szkolenia i warsztaty. Na co dzień przemierza rodzinny Kraków na rowerze. Dalekie podróże to pasją jej życia. Uwielbia odkrywać i fotografować niesamowite zakątki świata ale i najbliższą okolicę. Od 2011 roku prowadzi serwis ibikekrakow.com, którego jest współpomysłodawczynią.

Marcin Wójcik - Absolwent animacji kultury UJ. Po lekturze m. in. Cyfrowego życia Nicholasa Negroponte jego credo to - wierzę w bloga, co zaowocowało nagrodą Bloger Roku 2006 za prowadzenie krakoff.info. Poza aktywnością internetową ceni również dobrą kuchnię wegetariańską i zrównoważoną, czyli zieloną, architekturę. Uwielbia miasto, ale chciałby je zamienić w ogród pełen zieleni. Od 2011 roku prowadzi serwis ibikekrakow.com, którego jest współpomysłodawcą.

Nasi goście współpracują z Polską Zieloną Siecią. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (lub w skrócie Polska Zielona Sieć) jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego zrzeszającą organizacje ekologiczne działające w największych miastach Polski. Naszym celem jest rozwój w zgodzie z naturą. Działamy poprzez budowanie obywatelskiego poparcia dla zrównoważonego rozwoju, tworzenie mechanizmów społecznej kontroli wydatkowania publicznych funduszy, zwiększenie wpływu konsumentów na jakość produktów oraz politykę globalnych korporacji, a także wspieranie ekorozwoju krajów Globalnego Południa oraz społeczeństwa obywatelskiego w Europie
Wschodniej.

Materiały wizualne do spotkania przygotuje Maria Paszkowska.

Maria Paszkowska - studentka, absolwentka studiów pierwszego stopnia Architektury Wnętrz na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W swoich pracach odwołuje się do zasad bioniki i upcyclingu oraz projektowania partycypacyjnego. Realizuje projekty dla indywidualnych odbiorców, a także dla firm i instytucji. Jej prace można było oglądać  m.in w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Bunkrze Sztuki i podczas Gadającego Psa w Pięknym Psie. Uczestniczyła w wielu inicjatywach projektowych takich jak Kramy 2011, Przemysły Kreatywne, Pechakucha. Finalistka ogólnopolskiego konkursu architektonicznego na aranżację Domu Kultury INSPIRO w Podłężu. Członek założyciel stowarzyszenia artystycznego ARSNICA. W wolnych chwilach podróżuje, najchętniej pod żaglami, a na co dzień jako środek transportu wybiera rower.

zapraszamy na kwietniowe spotkania naszego kółka samokształceniowego

Kółko samokształceniowe 12.04, godz. 18.30, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a, Kraków
Paulina Szkudlarek wygłosi referat pt. „Neorodziny i postrodziny na wolnym rynku”.

Podczas spotkania zostanie poddana refleksji problematyka rodziny jako konstrukcji dopasowywanej do doraźnie aktualnych warunków ekonomicznych, i – jako takiej – ideologizowanej w nowoczesności (nowożytności) oraz we współczesności. Postawione będą pytania, na ile prawomocna jest diagnoza „kryzysu rodziny” w kontekście związanego z socjologicznymi (demograficznymi, ekonomicznymi,
politycznymi) preferencjami gospodarki kapitalistycznej dyskursu publicznego, oraz w jaki sposób nienormatywne (nienuklearne) konstelacje rodzinne – tu roboczo nazwane neorodzinami i postrodzinami – mogą dowodzić abstrakcyjności, a zarazem niejasności skądinąd powszechnie rozumianego pojęcia rodziny. Dla obniżenia poziomu abstrakcji wystąpieniu będzie towarzyszyć prezentacja humorystycznego materiału ilustracyjnego.

Paulina Szkudlarek – doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, zainteresowana m. in. metodologią badań feministycznych i queerowych, teorii krytycznych i subaltern studies.

Kółko samokształceniowe 19.04, godz. 18.30, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a, Kraków
Krzysztof Wołodźko wygłosi referat pt. „Potrzeba równości”.

Idea równości była jedną z idei przyświecających Rewolucji Francuskiej. Równość - hasło społeczne, polityczne, bliskie społeczeństwom demokratycznym. Czy jednak w dzisiejszym świecie jest miejsce na równość? Czy społeczeństwa, elity polityczne odwołujące się do idei demoliberalnych traktują równość na serio? Czy w świecie, w którym coraz kolejne trudności ekonomiczne, bytowe, socjalne są pretekstem do pogłębiania nierówności możemy mieć nadzieją na bardziej egalitarne społeczeństwo? Kanwą wystąpienia "Potrzeba równości" będzie głośna książka "Duch równości", autorstwa Richarda Wilkinsona i Kate Pickett. Jej autorzy, opierając się wynikach ponad 30 lat swojej pracy twierdzą, że duże nierówności są niekorzystne dla wszystkich warstw społecznych. Przyjrzyjmy się zatem przyczynom i społecznym konsekwencjom nierówności, by porozmawiać o tym, czy równość rzeczywiście jest szansą na bardziej sprawiedliwe, żyjące w dobrostanie społeczeństwa i państwa. I czy równość może stać się jednym ze znaków wyróżniających świata po kapitalizmie. I czy może to być lepszy świat.

Krzysztof Wołodźko - stały współpracownik "Nowego Obywatela", bloger, uczestnik belwederskich debat Idee Nowego Wieku, uczestnik cyklu programów dokumentalnych "System 09", "System: Rewolucja Solidarności".

Strony kółek na Facebooku:
http://www.facebook.com/events/201390126631238/
http://www.facebook.com/events/399263690084679/

"po kapitalizmie" - nowy projekt w Bunkrze Sztuki

Wyobraźmy sobie obszar, w obrębie którego do pewnej populacji dociera, że gromadzenie kapitału bez końca nie jest ani możliwe, ani pożądane, i w związku z tym wierzy ona, że inny świat nie tylko jest, ale musi być możliwy. W jaki sposób taka zbiorowość powinna wkroczyć na drogę ku innym rozwiązaniom? (...)
Oczywiście, że to utopijne! Ale co z tego! Na nic innego nas nie stać.
David Harvey, Enigma kapitału i kryzysy kapitalizmu, Oxford University Press 2010, s. 229, 231 (tłum. Aneta Rostkowska).

“po kapitalizmie” to projekt realizowany w nowej przestrzeni Bunkra Sztuki. Na okres trwania projektu przestrzeń ta zamieni się w symulację świata po upadku kapitalizmu, względnie po zmodyfikowaniu jego panującej wersji. W ramach czterech ściśle związanych ze sobą modułów – miasto, teoria, sztuka i życie codzienne – chcemy zastanowić się nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego.

Zapraszamy do współpracy aktywistów miejskich, artystów, ekologów, filozofów, socjologów, jak również wszystkich tych, których nie zadowala status quo, a postmodernistyczną ironię chętnie zastąpiliby krytyczną utopią, rozumianą nie jako hegemoniczna wizja rzeczywistości, lecz jako narzędzie twórczej refleksji nad przyszłością.

Projekt wypływa z rozczarowania kapitalizmem jako systemem promującym obce nam wartości, marginalizacją środowisk niezależnych w naszym mieście, jak i sektora NGO, z dostrzeżenia rosnącej roli prekariatu - nieposiadającego reprezentacji w publicznej debacie, a także z rozpoznania rosnącej roli miast i spontanicznie powstających wspólnot w zglobalizowanym świecie.

Moduły projektu:
 • moduł 'miasto' to spotkania oparte na idei ‘prawa do miasta’ gromadzące zarówno aktywistów miejskich, jak i artystów zainteresowanych działaniami w przestrzeni publicznej. Ich celem jest wsparcie krytycznej refleksji na temat przestrzeni Krakowa (również w kontekście wpływu kapitalizmu na jej kształt, np. w postaci procesów gentryfikacji), jak również rodzących się miejskich inicjatyw.
Prawo do miasta to dużo więcej niż jednostkowa wolność w dostępie do zasobów miejskich: jest to prawo do przemiany nas samych poprzez przekształcanie miasta. Jest to ponadto prawo bardziej zbiorowe niż jednostkowe, ponieważ transformacja ta nieuchronnie opiera się na sprawowaniu przez zbiorowość władzy nad przekształcaniem procesów urbanizacji. (…) wolność tworzenia i przetwarzania naszych miast oraz nas samych jest jednym z najcenniejszych, jakkolwiek również jednym z najczęściej lekceważonych, praw człowieka.
David Harvey, Prawo do miasta, New Left Review 53/2008 (tłum. Aneta Rostkowska).
 • moduł 'teoria' to wykłady, konferencja oraz 'kółko samokształceniowe' gromadzące przedstawicieli różnych opcji politycznych i służące dalszemu rozwojowi projektu. W ramach kółka proponujemy lekturę najbardziej adekwatnych do współczesnych czasów tekstów oraz różnego typu wystąpienia.
Potrzeba dyskusji i jej istotna funkcja rodzi się bowiem nie z pragnienia czy żądzy przeforsowania własnego stanowiska w jakiejkolwiek sprawie (choć prawdą jest, że wiele dyskusji z tego to powodu bywa wytaczanych), lecz z ograniczoności i ułomności sił twórczych, a w szczególności poznawczych, poszczególnego człowieka.
Roman Ingarden, O dyskusji owocnej słów kilka, 1961.
 • moduł 'sztuka' to akcje artystyczne w przestrzeni Bunkra Sztuki związane z tematyką projektu, m.in. tworzone przez krakowskie kolektywy artystyczne
 • moduł 'życie codzienne' to szereg warsztatów wspierających działania antykonsumpcyjne, względnie promujących świadomą konsumpcję. Nasze zainteresowania zogniskują się tu wokół tematu “jak sobie radzić (prawie) bez pieniędzy”. 

Informacje na temat projektu można znaleźć również na stronie Bunkra Sztuki (www.bunkier.art.pl) oraz na Facebooku (http://www.facebook.com/pokapitalizmie).

Pomysłodawczynie projektu: Anna Bargiel, Cecylia Malik, Aneta Rostkowska.

Kuratorka: Aneta Rostkowska.

Projekt realizowany we współpracy z następującymi środowiskami:

„DoxoTronica”
Stowarzyszenie powstałe na początku 2010 roku (www.doxotronica.org). Zrzesza młodych, zdolnych, ambitnych studentów i naukowców wywodzących się głównie z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego cele to tworzenie nowych pojęć i wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Flagowym przedsięwzięciem DoxoTroniki są spotkania Lewica Czyta.../Prawica Czyta..., którym przyświeca idea dialogu pomiędzy różnymi stylami i aktorami dyskursu politycznego. Wśród głównych projektów stowarzyszenia należy wymienić badanie i promocję mechanizmów demokracji bezpośredniej w obrębie wspólnoty lokalnej przy użyciu Internetu oraz popularyzację zagadnień z filozofii prawa. Ważny element działalności DoxoTroniki stanowią śmiałe projekty artystyczne ze znaczącą komponentą intelektualną.

„Nowy Obywatel”
Niezależny, ogólnopolski kwartalnik o tematyce społecznej (www.nowyobywatel.pl), wydawany od roku 2011, stanowi bezpośrednią kontynuację czasopisma „Obywatel” (2000-2010). Propozycja ideowa pisma to synteza egalitaryzmu, samoorganizacji społecznej, radykalnych reform prospołecznych, patriotyzmu, szacunku dla dobra wspólnego i wartościowych elementów tradycji, rozsądnie pojętego romantyzmu, ale i żmudnej, nieefektownej „pracy organicznej”. Zadaniem, jakie przed sobą stawia jest wypracowanie i propagowanie konkretnych, realnych propozycji przemian społecznych i ekonomicznych, przybliżających osiągnięcie tego ideału.

„Nowe Peryferie”
Niezależne pismo internetowe (www.nowe-peryferie.pl) które za swoją misję uznaje próbę zmiany świadomości społecznej, przeoranej latami propagandy komunistycznej, a później naiwnie liberalnej, nieodmiennie pozostaje obciążona przeświadczeniem o polskim zapóźnieniu i nieuchronności imitacji obcych wzorów. Pismo analizuje wydarzenia w Polsce i na świecie z krytycznej, postkolonialnej perspektywy wykorzystując dorobek innych prądów myślowych, takich jak: "polski socjalizm spod znaku PPS-u, alterglobalizm, feminizm, niebolszewickie nurty marksizmu, katolicki personalizm, myśl Giedroycia, mesjanizm, lewicujący liberalizm. W styczniu 2012 pismo wydalo elektroniczny zbiór tekstów pt. "Czy Polska to peryferie?"

Autorem logo projektu jest Jakub Woynarowski.

Jeśli chcesz byśmy dopisali Twój adres email do naszej listy mailingowej, daj znać: rostkowska@bunkier.art.pl.

czwartek, 1 marca 2012

'po kapitalizmie' w marcu


  Po kapitalizmie, moduł: teoria

  1.03 godz. 18.00 Kółko samokształceniowe
  Jakub Baran i Wojciech Czabanowski wygłoszą referat o intelektualistach jako podmiocie rewolucji.

  15.03 godz. 18.00 Kółko samokształceniowe
  Tym razem będziemy rozmawiać na temat tekstu "Nędza studenckiego życia" (z 1966 roku) autorstwa Międzynarodówki Sytuacjonistycznej i studentów Strasburga.

  Dyskusję poprowadzi dr Krzysztof Posłajko.

  Link do tekstu: http://cia.media.pl/nedza_studenckiego_zycia.

  Uwaga! Jeśli ktoś nie zdąży przeczytać tekstu, nie ma obaw - tekst zostanie streszczony na początku spotkania.

  Krzysztof Posłajko (1981) - filozof, publicysta, członek redakcji
  portalu Nowe Peryferie.
  Po kapitalizmie, moduł: życie codzienne
10.03.2012 (sobota), godz. 11
Kuratorka MKBS: Anna Bargiel
Spotkanie MKBS w ramach: Po kapitalizmie, moduł: życie codzienne


Czy liść może nadać kształt lampie?


Czy krzesło z butelek PET jest wygodne?


Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas warsztatów recyclingowych, które poprowadzi dr Tomasz Wójcik – eko-designer, popularyzator idei upcyklingu, czyli przetwarzania niskiej jakości odpadów (takich jak pałeczki do chińszczyzny czy plastikowe nakrętki) w piękne przedmioty, na przykład stół. Z miłością do gór i paralotniarstwa jest związane inne jego zainteresowanie – bionika. Dzieci uczestniczące w warsztatach będą miały okazję przekonać się, że wszystko, nawet stara gazeta może być materiałem inspirującym projektanta.


Prosimy uczestników o przyniesienie kilku gazet typu dziennik.

17.03 godz. 16.00 

Otwarte warsztaty z design-recyklingu skierowane do osób, dla których ważna jest zarówno estetyka przedmiotów, jak i to, z czego zostały wykonane. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią bawić się designem. Warsztaty poprowadzi dr Tomasz Wójcik – eko-designer, popularyzator idei upcyklingu, szef pracowni bioniki i wykładowca w krakowskiej ASP – we współpracy ze studentami z Pracowni Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie.

Prosimy uczestników o przyniesienie: kilku gazet typu dziennik, 1 wieszaka z pralni chemicznej, 10 plastikowych kubków, 1 małego pudełka po proszku do prania, kilku jednorazowych plastikowych sztućców. Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o kontakt: bargiel@bunkier.art.pl

Po kapitalizmie, moduł: miasto

22.03 godz. 18.00 
  Spotkanie z Karoliną Kłos i Cecylią Malik z Kolektywu Modraszek oraz Marcinem Kruszelnickim ze Stowarzyszenia Zielony Zakrzówek, autorami akcji społeczno-artystycznej podjętej w celu uratowania Zakrzówka przed zabudową. Akcja udowodniła, że bez środków finansowych, ale dzięki solidarności i kolektywnemu działaniu, można mieć wpływ na kształtowanie przestrzeni Krakowa. Podczas spotkania przedmiotem naszego zainteresowania będzie odpowiedź na pytanie, jak skutecznie realizować ‘prawo do miasta’?
  Karolina Kłos
  Absolwentka Wydziału Grafiki krakowskiej ASP, związana ze Zbiornikiem Kultury, Modraszek Kolektyw i krakowską edycją Pecha Kucha. Uczestniczka wystaw krajowych i zagranicznych, w tym indywidualnych "Anatomimesis" oraz "Microart 1:10". Miłośniczka wektorów, litografii, snowboardu i prostoty. 
  Marcin Kruszelnicki
  Architekt pracujący niegdyś dla dużych developerów, specjalizujący się w dużych budynkach użyteczności publicznej. Aktualnie prowadzi własną praktykę projektową. W wolnych chwilach społecznik, ekoterrorysta i baczny obserwator medialnych narracji tworzonych na potrzeby różnych grup interesu.
  Cecylia Malik – ur.1975, absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP i podyplomowych studiów kuratorskich na Uniwerstecie Jagiellońskim. Współtwórczyni Małego Klubu Bunkra Sztuki w Krakowie. Współkuratorka projektu„ Ulica Smoleńsk 22/8 „ Ostatnie wystawy indywidualne to„ Ikonostas Miasto „ i „Koncert u Pana Żula” w Galerii Zderzak w Krakowie. Za realizację projektu "365 drzew" zdobywczyni tytułu „Kulturystka roku 2010”, nagrody przyznawanej przez Instruktorów Radiowego Domu Kultury Programu 3 Polskiego Radia. laureatka nagrody publiczności Kulturalne Odloty 2010 przyznawanej przez krakowską „Gazetę Wyborczą” w kategorii Artysta roku.