środa, 29 sierpnia 2012

Nagranie ze spotkania poświęconego z ulicy Dietla

Zapraszamy do wysłuchania nagrania ze spotkania "Wyższa kultura mobilności, czyli ulica Dietla jako bulwar":

https://vimeo.com/46030322

oraz serii filmów Moving Beyond the Automobile, poświęconych rowerom w mieście, parkowaniu, oraz szybkiemu transportowi autobusowemu:  www.ibikekrakow.com


W trakcie spotkania zastanawialiśmy się nad tym, czy ulica Dietla może być przyjazna dla mieszkańców miasta, a szczególnie dla społeczności lokalnej. Nasi goście – Małgorzata Małochleb i Marcin Wójcik – pokazali nam, jak zamienić zastawione samochodami chodniki w strefy piesze, nie likwidując miejsc postojowych, zwiększając przepustowość ulicy i maksymalizując przestrzeń zieloną.

Nasi goście współpracują z Polską Zieloną Siecią. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego zrzeszającą organizacje ekologiczne działające w największych miastach Polski. Jej celem jest rozwój w zgodzie z naturą. Działają poprzez budowanie obywatelskiego poparcia dla zrównoważonego rozwoju, tworzenie mechanizmów społecznej kontroli wydatkowania publicznych funduszy, zwiększenie wpływu konsumentów na jakość produktów oraz politykę globalnych korporacji, a także wspieranie ekorozwoju krajów Globalnego Południa oraz społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej.

Wizualizacja proponowanego wizerunku ulicy Dietla, autorstwa Marii Paszkowskiej, według koncepcji gości spotkania:

Maria Paszkowska – studentka, absolwentka studiów pierwszego stopnia Architektury Wnętrz na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W swoich pracach odwołuje się do zasad bioniki i upcyclingu oraz projektowania partycypacyjnego. Realizuje projekty dla indywidualnych odbiorców, a także dla firm i instytucji. Jej prace można było oglądać m.in w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Bunkrze Sztuki i podczas Gadającego Psa w Pięknym Psie. Uczestniczyła w wielu inicjatywach projektowych takich jak Kramy 2011, Przemysły Kreatywne, Pechakucha. Finalistka ogólnopolskiego konkursu architektonicznego na aranżację Domu Kultury INSPIRO w Podłężu. Członek założyciel stowarzyszenia artystycznego ARSNICA.W wolnych chwilach podróżuje, najchętniej pod żaglami, a na co dzień wybiera jako środek transportu rower.

Małgorzata Małochleb- Od połowy lat 90. zaangażowana w działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej społeczeństwa. Sp
ecjalizuje się w bezpośredniej edukacji ekologicznej, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami i promocji roweru jako środka transportu w mieście. Jest trenerką i edukatorką, prowadzi szkolenia i warsztaty. Na co dzień przemierza rodzinny Kraków na rowerze. Dalekie podróże to pasją jej życia. Uwielbia odkrywać i fotografować niesamowite zakątki świata, ale i najbliższą okolicę. Od 2011 roku prowadzi serwisibikekrakow.com, którego jest współpomysłodawczynią.

Marcin Wójcik- Absolwent animacji kultury UJ. Po lekturze m. in. Cyfrowego życia Nicholasa Negroponte jego credo to – „wierzę w bloga”, co zaowocowało nagrodą Bloger Roku 2006 za prowadzenie krakoff.info. Poza aktywnością internetową ceni również dobrą kuchnię wegetariańską i zrównoważoną, czyli zieloną, architekturę. Uwielbia miasto, ale chciałby je zamienić w ogród pełen zieleni. Od 2011 roku prowadzi serwisibikekrakow.com, którego jest współpomysłodawcą.

Nagrania z kółka samokształceniowego "po kapitalizmie"

Zapraszamy do wysłuchania czterech nagrań ze spotkań:

1.Paulina Szkudlarek „Neorodziny i postrodziny na wolnym rynku”:

https://vimeo.com/channels/365560/44519702

Podczas spotkania została poddana refleksji problematyka rodziny jako konstrukcji dopasowywanej do doraźnie aktualnych warunków ekonomicznych, i – jako takiej – ideologizowanej w nowoczesności (nowożytności) oraz we współczesności. Postawione zostały pytania, na ile prawomocna jest diagnoza „kryzysu rodziny” w kontekście związanego z socjologicznymi (demograficznymi, ekonomicznymi,
politycznymi) preferencjami gospodarki kapitalistycznej dyskursu publicznego, oraz w jaki sposób nienormatywne (nienuklearne) konstelacje rodzinne – tu roboczo nazwane neorodzinami i postrodzinami – mogą dowodzić abstrakcyjności, a zarazem niejasności skądinąd powszechnie rozumianego pojęcia rodziny. Dla obniżenia poziomu abstrakcji wystąpieniu towarzyszyła prezentacja humorystycznego materiału ilustracyjnego.Paulina Szkudlarek – doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, zainteresowana m. in. metodologią badań feministycznych i queerowych, teorii krytycznych i subaltern studies.

Spotkanie miało miejsce 12.04, godz. 18.30, w Galerii Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a, Kraków

2. Krzysztof Wołodźko, „Potrzeba równości”:

https://vimeo.com/channels/365560/44514037

Idea równości była jedną z idei przyświecających Rewolucji Francuskiej. Równość - hasło społeczne, polityczne, bliskie społeczeństwom demokratycznym. Czy jednak w dzisiejszym świecie jest miejsce na równość? Czy społeczeństwa, elity polityczne odwołujące się do idei demoliberalnych traktują równość na serio? Czy w świecie, w którym coraz kolejne trudności ekonomiczne, bytowe, socjalne są pretekstem do pogłębiania nierówności możemy mieć nadzieją na bardziej egalitarne społeczeństwo? Kanwą wystąpienia "Potrzeba równości" będzie głośna książka "Duch równości", autorstwa Richarda Wilkinsona i Kate Pickett. Jej autorzy, opierając się wynikach ponad 30 lat swojej pracy twierdzą, że duże nierówności są niekorzystne dla wszystkich warstw społecznych. Przyjrzyjmy się zatem przyczynom i społecznym konsekwencjom nierówności, by porozmawiać o tym, czy równość rzeczywiście jest szansą na bardziej sprawiedliwe, żyjące w dobrostanie społeczeństwa i państwa. I czy równość może stać się jednym ze znaków wyróżniających świata po kapitalizmie. I czy może to być lepszy świat.

Krzysztof Wołodźko - stały współpracownik "Nowego Obywatela", bloger, uczestnik belwederskich debat Idee Nowego Wieku, uczestnik cyklu programów dokumentalnych "System 09", "System: Rewolucja Solidarności".

Spotkanie miało miejsce 19.04, godz. 18.30, w Galerii Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a, Kraków

3. Mateusz Curyło"Dlaczego nam nie wyszło? Od wizji sieci dialogicznej do dyskursywnej ekonomii programowania":

https://vimeo.com/47167188

Kilka dekad temu, kiedy komputeryzacja znajdowała się w zalążku, powstawały wielkie wizje społeczeństw sieciowych. Aktualnie mamy do dyspozycji kolejne wersje systemu operacyjnego z 1969 roku (Ubuntu, MaxOS X), interfejsy powstałe w 1973 roku (WIMP, WYSISYG) oraz działającą encyklopedię (Wikipedia). Przede wszystkim komputeryzacja poszła jednak w kierunku tworzenia wirtualnych sieci dystrybucyjnych, przypominających raczej dyskursywną centralno-nadawczą telewizję niż globalny dialog. W trakcie referatu zostanie powiedziane, dlaczego i w jaki sposób związek programowania z ekonomią i fakt, że alternatywy dla naszego systemu ekonomicznego nie powstały, doprowadził w sieci do sytuacji, w której nawet ideologiczny Opensource jest użyteczny dla międzynarodowych korporacji. Ponadto zostaną zaprezentowane pomysły, które mogą pomóc w odłączeniu projektów, również programistycznych, od międzynarodowych rynków finansowych (bitcoin, kickstarter).

Mateusz Curyło – filozof, doktorant na Zakładzie Estetyki UJ, miłośnik gier wideo i filozofii Viléma Flussera. Interesuje się filozofią Internetu i problematyką utopii.

4. Michał Pospiszyl "Dlaczego rewolucja, aby była komunistyczna, musi być też seksualna?":

https://vimeo.com/46079474

Jak pisze Karol Marks w jednym z najsłynniejszych fragmentów Ideologii niemieckiej: „Filozofia ma się tak do badania świata rzeczywistego, jak onanizm do miłości płciowej” (MED, t. 3, s. 255). Zdanie to ciężko jednak zrozumieć, nie zestawiając go z innym, w którym Marks stwierdza: „Filozofia nie może się urzeczywistnić bez zniesienia proletariatu, a proletariat nie może znieść siebie bez urzeczywistnienia filozofii” (MED, t. 1, s. 473). Niemiecki filozof skłonny jest zresztą także i w innych fragmentach pisać o „miłości płciowej” jak o tej, której queerowe wyzwolenie jest istotnie związane z wyzwoleniem proletariatu (porażki dwóch największych rewolucji XX wieku – komunistycznej z 1917 i seksualnej po 1968, stają się tutaj silnym argumentem przemawiającym za szkodliwością separowania tych dwóch perspektyw).
Zdaniem Marksa stosunek seksualny jest papierkiem lakmusowym alienacji i wyzysku, z których szczytową postacią mamy do czynienia w sprostytuowanym kapitalizmie. Kapitalizm bowiem z charakterystyczną dla siebie ekspansją zmierza nie tylko do zwiększenia liczby stosunków sprostytuowanych (na przykład potęgując – do niespotkanej w historii ludzkości skali – handel ludźmi, z jakim mamy dziś do czynienia), ale do uczynienia wszystkich stosunków (przede wszystkim tych międzyludzkich) podległymi sprostytuowanej logice towarów.
Marks, ale także jego twórcze kontynuatorki – jak Hardt i Negri, Badiou, hooks czy Spivak – w swojej filozofii miłości widzą dwóch głównych wrogów. Pierwszym jest onanizm rozumiany jako próba skorumpowania relacji z innymi ludźmi – jej redukcji do samego siebie, rodziny, narodu, korporacji czy takiej lub innej zamkniętej tożsamości. Drugim jest prostytucja rozumiana jako stosunek międzyludzki zapośredniczony i wyzyskiwany przez kapitał. Krytyka skorumpowanego pojęcia miłości w onanizmie lub prostytucji staje się tu jednak tylko rewersem jej opisu jako miejsca, w którym (już niewyalienowany) „człowiek jest człowiekiem a jego stosunek do świata jest ludzki, [wówczas] miłość możesz wymieniać tylko na miłość, zaufanie tylko na zaufanie itd.” (MED, t. 1, s. 614).

Michał Pospiszyl – filozof, kulturoznawca. Zajmuje się marksizmem, filozofią kultury i wątkami teologicznymi w myśli politycznej. Aktualnie przygotowuje prace (w Instytucie Kultury UJ) o estetyce relacyjnej i jej związkach z Italian Theory. Współpracuje z Praktyką Teoretyczną i organizuje pierwsze w Polsce studia z myśli postsekularnej na UP JPII.

Oba referaty miały miejsce 14.06, godz.18.30, w Galerii Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a, Kraków.

Nagranie spotkania z Szymonem Kobylarzem-31 maja 2012

Zapraszamy do wysłuchania nagrania ze spotkania:

https://vimeo.com/channels/365560/46037105

Spotkanie z Szymonem Kobylarzem, w trakcie którego artysta przedstawił swoje prace, rozpoczynając od jednej z pierwszych, stanowiącej dla pozostałych rodzaj „pliku źródłowego”. Pracą tą jest meeting room Magazynier zaprojektowany przez Szymona Kobylarza dla Galerii Kronika w Bytomiu w 2011 roku. To propozycja dla instytucji sztuki w czasie jej permanentnego kryzysu ekonomicznego. Szymon Kobylarz postanowił na użytek Kroniki zniszczyć dużą część swoich – wystawianych dotąd – prac i dać im „drugie życie”, zamieniając je w aranżację przestrzeni galerii. Artysta przerobił elementy swych instalacji m.in. na bar, konsolę dla dj’a, scenę do spotkań i dyskusji, mównicę, miejsca na krzesła, dostosowując je do praktycznych potrzeb użytkowników pomieszczenia.

"Projekt Kobylarza idzie w poprzek zasad rynku sztuki, fetyszyzującego obiekt artystyczny i potrafiącego pokazywać wielokrotnie ten sam artefakt. Jest również praktyczną i skrajnie funkcjonalną odpowiedzią na problem braku miejsca do przechowywania prac."
Źródło: http://kronika.org.pl/meeting-room/meeting-room-biezace/454-szymon-kobylarz-magazynier-meeting-room-05

Spotkanie towarzyszy akcji artystycznej Szymona Kobylarza w cukierni na ul. Karmelickiej 23 (rezultat można było oglądać do połowy czerwca):
http://www.facebook.com/events/150460428417753/http://www.facebook.com/media/set/?set=a.368084253255383.95458.150537445010066&type=1

W ramach Po kapitalizmie, moduł: sztuka.

Informacje na temat artysty:
http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/szymon-kobylarz

O pracy "Człowiek, który przeżył koniec świata" -
http://www.czytelniasztuki.pl/?p=571

Wywiad:
http://artpapier.com/?pid=2&cid=2&aid=1179

"Zrób(cie) sobie ogród!” - spotkanie, film i bazar w Zbiorniku Kultury

1) czwartek 30.08, godz. 18.30, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3A
"I Ty zostaniesz działkowcem!"

2) piątek 31.08, godz. 20.00, kino letnie przed Bunkrem Sztuki
Projekcja filmu o działkach pt. "Nasz rajski ogród", reż. Mano Khalil, Szwajcaria, 2010, 97 min

3) sobota 1.09 , od godz. 11.00 przed Bunkrem Sztuki
Bazar kulinarny

ad.1)
Kim są polscy działkowcy? Jak spędzają czas na działkach? Czy ogrody miejskie to tylko działki? Czy można mówić o nowym, młodym, pokoleniu na działkach? Jak działki budują miejskie wspólnoty i świadomość ekologiczną? Co zrobić, by miejskie ogrodnictwo kwitło? Czy prawo do miasta = prawo do działki?

Zapraszamy na spotkanie poświęcone działce jako zjawisku międzypokoleniowemu. Zajmiemy się zarówno społeczno-kulturowym kontekstem fenomenu działki, jak i kwestiami praktycznymi. Udział wezmą: Ewa Błachut (Polski Związek Działkowców), Łucja Piekarska-Duraj (projekt Dzieło-działka), Magdalena Zych (projekt Dzieło-działka, Muzeum Etnograficzne w Krakowie) oraz Anna Zabdyrska (artystka, projektantka, działkowiczka). Prowadzenie: Aneta Rostkowska.

Współorganizator: Muzeum Etnograficzne w Krakowie. W trakcie spotkania będzie można nabyć wydaną przez Muzeum publikację "dzieło-działka": http://etnomuzeum.eu/Wydawnictwa,13_dzielo_dzialka.html.


ad.2)
Społeczność reprezentująca 20 narodów używa 148 ogródków działkowych pod Bernem. Każdy ogródek ma własny domek, który stanowi centrum działki. Dla jednych jest to oaza ciszy i spokoju. Dla innych - miejsce rozrywki i towarzyskich spotkań. Przez miłość do Matki Ziemi i jej darów właściciele ogródków działkowych tworzą mikrokosmos pełen marzeń, tęsknot, radości i konfliktów. Chociaż szwajcarski koncept porządku ściera się tu z ideą improwizacji, przyniesioną przez przybyszów z innych krajów, miłośnicy ogródków radują się spędzanym tu czasem, pracą na powietrzu, własnym kawałkiem ziemi i zbiorami.
Współpraca: Małgorzata Jędrzejczyk / Fundacja Splot


ad.3)
Zapraszamy do wymiany i sprzedaży potraw i przetworów. Wykorzystajmy plony z naszych działek. Zapraszamy blogerów, restauratorów, kucharzy-hobbystów do wspólnego dzielenia się przepisami i potrawami.

Wszystkie wydarzenia realizowane w ramach projektu Bunkra Sztuki "po kapitalizmie" (moduł: życie codzienne) we współpracy ze Zbiornikiem Kultury.

Życie codzienne po kapitalizmie?!
Jak założyć bank czasu? Co to jest kooperatywa spożywcza? Jakie korzyści mogą płynąć z uprawiania działki? Czym spółdzielnia różni się od zwykłego przedsiębiorstwa? Jak samodzielnie zrobić meble z palet? Na czym polega oszczędny design? Jak naprawić rower?
W wakacje proponujemy cykl spotkań z osobami, które cechuje nietypowe podejście do różnych aspektów naszej codzienności – ciekawymi designerami, specjalistami od banków czasu, twórcami kooperatyw spożywczych i spółdzielni. Część z podejmowanych przez nich inicjatyw może stanowić alternatywę dla współczesnego kapitalizmu. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą otrzymać praktyczną wiedzę! Nasi eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami i odpowiedzą na zadane im pytania.

Cykl towarzyszy projektowi Wymiary utopii.
Dofinansowano ze środków MitOst e.V.
Projekt powstał w ramach działań byłych stypendystów programu Edukacja obywatelska w działaniu Fundacji Roberta Boscha i Federalnej Agencji Kształcenia Politycznego.
Współpraca: Katarzyna Lorenc

Blog projektu: http://pokapitalizmie.blogspot.com/

UWAGA! GORĄCO POLECAMY ZAPRZYJAŹNIONE WYDARZENIE! -

01.09.2012 o 15:00 zapraszamy na recital fortepianowy a po nim na wspólne piknikowanie na trawie w parku im. Wojciecha Bednarskiego. Szczegóły na www.artforart.pl oraz www.fundacjasplot.org.

wtorek, 21 sierpnia 2012

Konferencja naukowa "po kapitalizmie. od egoizmu do wspólnoty"

wyobraźmy sobie obszar, w obrębie którego do pewnej populacji dociera, że gromadzenie kapitału bez końca nie jest ani możliwe, ani pożądane, i w związku z tym wierzy ona, że inny świat nie tylko jest, ale musi być możliwy. w jaki sposób taka zbiorowość powinna wkroczyć na drogę ku innym rozwiązaniom? (…) oczywiście, że to utopijne! ale co z tego! na nic innego nas nie stać

david harvey, enigma kapitału i kryzysy kapitalizmu,
oxford university press 2010, s. 229, 231

serdecznie zapraszamy na
konferencję naukową

po kapitalizmie
od egoizmu do wspólnoty

termin

7-8 grudnia 2012 r. (piątek/sobota)

miejsce

kraków - bunkier sztuki, uniwersytet ekonomiczny

opis konferencji

“po kapitalizmie” to projekt realizowany od marca 2012 w krakowskim bunkrze sztuki. w ramach czterech ściśle związanych ze sobą modułów – miasto, teoria, sztuka i życie codzienne – zastanawiamy się nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego.

projekt wypływa z rozczarowania kapitalizmem jako systemem promującym obce nam wartości, marginalizacji środowisk niezależnych i sektora ngo w mieście, dostrzeżenia rosnącej roli prekariatu - nieposiadającego reprezentacji w debacie publicznej - a także z rozpoznania rosnącej roli miast i spontanicznie powstających wspólnot w zglobalizowanym świecie.

przedsięwzięcie gromadzi przedstawicielki i przedstawicieli m.in. aktywizmu miejskiego, sztuki, ekologii, filozofii, architektury, socjologii, kulturoznawstwa i politologii, jak i wiele innych osób, których nie zadowala status quo, a postmodernistyczną ironię chętnie zastąpiłyby krytyczną utopią, rozumianą nie jako hegemoniczna wizja rzeczywistości, lecz jako narzędzie twórczej refleksji nad przyszłością.

na zakończenie tegorocznej edycji projektu organizujemy konferencję naukową na tematy związane z jego poszczególnymi modułami. zapraszamy do zgłaszania wystąpień. oto przykładowe tematy:

● kryzysy ekonomiczne a kapitalizm
● relacja społeczeństwo obywatelskie - kapitalizm
● pomysły na alternatywne systemy gospodarcze
● przeszłość i przyszłość komunizmu
● kultura popularna a kapitalizm; funkcjonowanie świata sztuki w późnym kapitalizmie - instytucje sztuki a kapitalizm, nowe formy istnienia i organizacji sztuki, sztuka a problemy społeczeństwa kapitalistycznego; marksizm a historia sztuki; działania kolektywne w sztuce; formy politycznego zaangażowania sztuki; aktywizm w sztuce
● aktualność diagnoz klasyków myśli lewicowej
● możliwy podmiot rewolucji: klasa robotnicza/prekariat/mieszkańcy miast/wielość/wspólnota
● krytyczna analiza działań subwersywnych wobec systemu kapitalistycznego (kooperatywy spożywcze, spółdzielnie, banki czasu, miejskie ogrodnictwo, działania w przestrzeni wirtualnej (bitcoin, kickstarter…) itd.)
● wpływ kapitalizmu na przestrzeń miejską, gentryfikacja/rewitalizacja
● prawo do miasta i ruchy miejskie – potencjał, praktyka, problemy
● idea i praktyka spółdzielczości
● równość i solidarność społeczna a kapitalizm
● design / idea DIY a kapitalizm
● pieniądz, dług, praca i wyzysk w kapitalizmie

streszczenia wystąpień (200-400 słów; referat powinien trwać maksymalnie 20 minut) prosimy nadsyłać do 15 października 2012 r. w formularzu zgłoszenia (do ściągnięcia tutaj: https://dl.dropbox.com/u/4195436/zg%C5%82oszenie%20udzia%C5%82u%20w%20konferencji%20po%20kapitalizmie.doc) na adres: pokapitalizmie@gmail.com

planowana jest publikacja pokonferencyjna w formie elektronicznej

harmonogram:

15.10 - termin nadsyłania abstraktów
16.10 - przesłanie abstraktów bez danych osobowych do recenzentów
do 22.10 - przesłanie informacji zwrotnej o zakwalifikowanych referatach
do 5.11 wniesienie opłaty konferencyjnej (50 zł na pokrycie kosztów przerw kawowych) na konto bunkra sztuki

organizator nie zapewnia noclegów

komitet organizacyjny:

dr katarzyna guczalska (uniwersytet ekonomiczny w krakowie)
dr krzysztof posłajko (nowe peryferie, uniwersytet jagielloński)
michał pospiszyl (praktyka teoretyczna)
aneta rostkowska (bunkier sztuki)
dr paulina szkudlarek
krzysztof wołodźko (nowy obywatel)
michał zabdyr-jamróz (doxotronica, uniwersytet jagielloński)
tomasz leśniak (krytyka polityczna)

dodatkowe informacje na temat projektu “po kapitalizmie”:

moduły projektu

1. moduł 'miasto' to spotkania oparte na idei ‘prawa do miasta’ gromadzące zarówno aktywistów miejskich, jak i artystów zainteresowanych działaniami w przestrzeni publicznej. ich celem jest wsparcie krytycznej refleksji na temat przestrzeni krakowa (również w kontekście wpływu kapitalizmu na jej kształt, np. w postaci procesów gentryfikacji), jak również rodzących się miejskich inicjatyw.

"prawo do miasta to dużo więcej niż jednostkowa wolność w dostępie do zasobów miejskich: jest to prawo do przemiany nas samych poprzez przekształcanie miasta. jest to ponadto prawo bardziej zbiorowe niż jednostkowe, ponieważ transformacja ta nieuchronnie opiera się na sprawowaniu przez zbiorowość władzy nad przekształcaniem procesów urbanizacji. (...) wolność tworzenia i przetwarzania naszych miast oraz nas samych jest jednym z najcenniejszych, jakkolwiek również jednym z najczęściej lekceważonych, praw człowieka.”
david harvey, prawo do miasta, new left review 53/2008

2. moduł 'teoria' to 'kółko samokształceniowe' gromadzące przedstawicieli różnych opcji politycznych i służące dalszemu rozwojowi projektu. w ramach kółka proponujemy lekturę najbardziej adekwatnych do współczesnych czasów tekstów, a także wystąpienia zaproszonych gości.

"potrzeba dyskusji i jej istotna funkcja rodzi się bowiem nie z pragnienia czy żądzy przeforsowania własnego stanowiska w jakiejkolwiek sprawie (choć prawdą jest, że wiele dyskusji z tego to powodu bywa wytaczanych), lecz z ograniczoności i ułomności sił twórczych, a w szczególności poznawczych, poszczególnego człowieka."
roman ingarden, o dyskusji owocnej słów kilka, 1961

3. moduł 'sztuka' to akcje artystyczne w przestrzeni bunkra sztuki , tworzone we współpracy m.in. ze zbiornikiem kultury (www.zbiornikkultury.blogspot.com)

4. moduł 'życie codzienne' to szereg warsztatów i spotkań wspierających działania antykonsumpcyjne, względnie promujących świadomą konsumpcję. nasze zainteresowania ogniskują się tu wokół tematu “jak sobie radzić (prawie) bez pieniędzy”

pomysłodawczynie projektu: anna bargiel, cecylia malik, aneta rostkowska
kuratorka: aneta rostkowska (rostkowska@bunkier.art.pl)

projekt realizowany we współpracy z:

„doxotronica”
stowarzyszenie powstałe na początku 2010 roku (www.doxotronica.org). zrzesza młodych, zdolnych, ambitnych studentów i naukowców wywodzących się głównie z uniwersytetu jagiellońskiego. jego cele to tworzenie nowych pojęć i wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w ramach społeczeństwa obywatelskiego. flagowym przedsięwzięciem doxotroniki są spotkania lewica czyta.../prawica czyta..., którym przyświeca idea dialogu pomiędzy różnymi stylami i aktorami dyskursu politycznego. wśród głównych projektów stowarzyszenia należy wymienić badanie i promocję mechanizmów demokracji bezpośredniej w obrębie wspólnoty lokalnej przy użyciu internetu oraz popularyzację zagadnień z dziedziny filozofii prawa. ważny element działalności doxotroniki stanowią śmiałe projekty artystyczne ze znaczącą komponentą intelektualną

„nowy obywatel”
niezależny, ogólnopolski kwartalnik o tematyce społecznej (www.nowyobywatel.pl), wydawany od roku 2011, stanowi bezpośrednią kontynuację czasopisma „obywatel” (2000-2010). propozycja ideowa pisma to synteza egalitaryzmu, samoorganizacji społecznej, radykalnych reform prospołecznych, patriotyzmu, szacunku dla dobra wspólnego i wartościowych elementów tradycji, rozsądnie pojętego romantyzmu, ale i żmudnej, nieefektownej „pracy organicznej”. zadaniem, jakie przed sobą stawia jest wypracowanie i propagowanie konkretnych, realnych propozycji przemian społecznych i ekonomicznych, przybliżających osiągnięcie tego ideału

„nowe peryferie”
niezależne pismo internetowe (www.nowe-peryferie.pl) które za swoją misję uznaje próbę zmiany świadomości społecznej, przeoranej latami komunistycznej, a później naiwnie liberalnej propagandy, nieodmiennie obciążonej przeświadczeniem o polskim zapóźnieniu i nieuchronności imitacji obcych wzorów. pismo analizuje wydarzenia w polsce i na świecie z krytycznej, postkolonialnej perspektywy, wykorzystując dorobek innych prądów myślowych, takich jak: "polski” socjalizm spod znaku pps-u, alterglobalizm, feminizm, niebolszewickie nurty marksizmu, katolicki personalizm, myśl giedroycia, mesjanizm, lewicujący liberalizm. w styczniu 2012 pismo wydało elektroniczny zbiór tekstów pt. czy polska to peryferie?

autorem loga projektu jest jakub woynarowski